Skip to content

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 VVD Tholen

'Gewoon Doen'

Voorwoord.

Beste lezer,
Voor jullie ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 van de Thoolse VVD, genaamd: “Gewoon Doen”.
Gewoon Doen dat bent u van ons gewend, geen blabla voor de bühne maar recht voor zijn raap en het liefst in gewone duidelijke taal. Daarom mag je ook zeggen: wij Doen Gewoon! Of wat wij vaak bij goede plannen zeggen: gewoon doen, uitvoeren en zo snel mogelijk.

Het programma staat bol van liberale ideeën die passend zijn bij Tholen.
Sociale rechtvaardigheid: goede zorg voor iedereen, meedoen naar vermogen en ga zo maar door. Ook hebben wij aandacht voor bouwen naar behoefte en vraag, en doe dat innovatief. Zoek naar nieuwe woonvormen. Bouwen is meer dan stenen stapelen. Zorg voor een prettige omgeving met aandacht voor openbare ruimte zoals parkjes vinden wij belangrijk.

Toerisme en recreatie is een belangrijke pijler om tijdens je vakantie in Tholen te komen genieten van al dat moois dat we te bieden hebben.
Maar is ook belangrijk voor onze inwoners en trekt mensen over de streep om in Tholen te komen wonen. En meer inwoners is belangrijk voor het openhouden van scholen, winkels en verenigingen.

Corona heeft ons geleerd dat gezondheid een groot goed is. Daarom besteden wij in ons programma natuurlijk ook aandacht aan bewegen en gezondheid. Niet alleen fysieke gezondheid maar ook mentale gezondheid is belangrijk.
Wij geloven in de kracht van onze inwoners waarbij de gemeente goede initiatieven, als wandel en fietstochten, moet ondersteunen.

Kortom wij hopen dat u door het lezen voldoende overtuigd bent om op woensdag 16 maart 2022 op de Thoolse VVD te gaan stemmen.

Frank Hommel, lijsttrekker VVD Tholen.

 

Statement over gevolgen pandemie Covid-19.

Het gaat weer goed met Tholen. Na een moeilijke financiële periode vonden steeds meer mensen een baan en stegen de inkomens. Maar de volksgezondheid, onze welvaart en het vertrouwen in de toekomst hebben door corona een harde klap gekregen. Het virus hield ons bijna 2 jaar in de greep en was een groot gevaar ook voor onze inwoners in onze gemeente. Door corona zijn mensen ernstig ziek geworden, overleden of geraakt door het verlies van een dierbare. Door de steun van onze landelijke overheid en inzet van alle mensen in de zorg, en ook dankzij al die Nederlanders die hun dagelijks leven op vergaande wijze aanpassen, zijn we weer op weg naar het ‘oude‘ normaal. Dat vraagt nog steeds veel van mensen. Door de Covid 19 pandemie zijn we weer bewuster geworden van onze vrijheid en veiligheid. Om weer een volledig vertrouwen te krijgen moeten we de komende jaren rekening houden met een aantal maatregelen om onze vrijheid weer volledig te herstellen zodat we elkaar weer kunnen omhelzen, thuis een feestje geven of dansen bij het uitgaan. Maar elkaar beschermen vraagt een inspanning van ons allemaal.

Inleiding.

Wij willen leven in een veilige en participerende samenleving.

In de afgelopen 4 jaar hebben we in de gemeente Tholen als VVD deelgenomen in de coalitie samen met SGP en CU. Een samenwerking waar we positief op kunnen terugkijken. De VVD heeft als liberale partij de balans bewaard. Een financieel gezonde gemeente als belangrijk uitgangspunt. De energietransitie, de transformatie binnen het sociaal domein en de participatiewet zijn geen eenvoudige onderwerpen geweest. Bij de Gemeenschappelijke Regelingen binnen het sociaal domein, met name de jeugdzorg en WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) vragen wij vooral aandacht voor preventie. We hebben de transitie verder vormgegeven, samen met andere partijen.
De afgelopen jaren hebben we ons ook ingezet voor de verkeersveiligheid en een veilige omgeving om overlast en ongevallen te voorkomen.
Het acquisitiebeleid waar de VVD voor staat, heeft geresulteerd in de groei van de werkgelegenheid op Tholen. De vestiging van bedrijven zorgt voor meer werk voor onze inwoners. De groei van het aantal inwoners en het behoud van jongeren in onze regio zien we dan ook met vertrouwen tegemoet. Aandacht voor een participerende samenleving willen we blijven geven door initiatieven vanuit de bevolking te ondersteunen. We willen een cultuur van belonen i.p.v. regelgeving en bureaucratie, binnen de wettelijke mogelijkheden.

1. Tholen waar het prima leven is.

1.1 Tholen waar je goed en betaalbaar kunt wonen.

Een thuis is een plek waar je je veilig en prettig voelt. Wij willen dat onze inwoners het juiste huis kunnen vinden in elke levensfase. In 2021 is er hard gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Op dit moment is de woningnood hoog. Veel burgers zoeken een betaalbare en levensbestendige woning. Ook van buiten onze gemeente en regio is er een toenemende vraag. Waar mogelijkheden en initiatieven zijn zal binnen kernen de zorg voor de inwoners “dicht in de buurt” worden gegeven. Met andere woorden decentraal wat kan en centraal wat moet.

 • We willen dat er voor iedereen voldoende woongelegenheid is aangepast aan de vraag. Het renoveren van bestaande panden door particulieren willen we stimuleren. In plaats van leegstand en verpaupering willen we dat er meer aandacht komt voor het creëren van studio’s of appartementen met gemeenschappelijke ruimten. Ook andere woonvormen, waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, willen wij prioriteit geven.
 • Een betaalbare woning moet voor iedereen bereikbaar zijn. De eigen woning mag daarom geen melkkoe worden door hoge belastingen, huren moeten omlaag door meer aanbod en de overheid moet doorstroom stimuleren in de sociale huur.
 • Er moet de komende jaren betaalbaar en voldoende woonaanbod zijn. Loslaten van de gedachte van traditioneel bouwen maar ook aandacht voor woonvormen zoals levensloopbestendig bouwen en Tiny Houses. Ook voor de internationale arbeiders dient er voldoende ruimte te zijn.
 • De bestaande winkels in de kernen zoals kleine detailhandel naar realistisch en toekomstbestendig aan laten sluiten op toerisme en recreatie.
 • Door het teruglopende aantal leden bij kleinere verenigingen de samenwerking stimuleren in vorm van delen van faciliteiten. Initiatieven zoals Sportdorp St. Philipsland in andere kernen opzetten
 • Bij de vraag naar woningen willen we eerst binnen de kernen woningen bouwen in plaats van uitbreiden van de kernen. Wij vinden dat er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn om aan de vraag in de kernen te kunnen voldoen.
 • Hierbij moet wel rekening gehouden worden met voldoende groen, parkeergelegenheid en speel mogelijkheid voor de jeugd.
 • We willen dat de lopende projecten m.b.t. woningbouw voortvarend worden opgepakt. (Bouwen- bouwen – bouwen) Vertraging is slecht voor de ontwikkeling van de gemeente Tholen.
 • Wij willen daarnaast de omgeving promoten, zoals scholen in nabijheid, speelplaatsen, verenigingen, zodat wonen een totaalplaatsje is voor nieuwe inwoners buiten onze eigen regio.
 • Zorgen voor een goede balans in de samenleving, wij moeten ook oor hebben voor de zwijgende (stille) meerderheid, de schreeuwers (extremen) krijgen vaak de meeste aandacht.

1.2 Tholen waar bewust met afval om wordt gegaan, het water schoon is en het riool geen overlast veroorzaakt.

Wij wonen graag in een schone, leefbare kern. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing en OZB omlaag.

 • De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Participeren van de inwoners bij het inzamelen willen wij stimuleren. Als voorbeeld willen wij verenigingen die initiatieven nemen om afval te verzamelen belonen. (Inzamelen papier en elektrische apparaten).
 • Ook vragen we aandacht voor zwerfafval, waarbij participatie van inwoners en scholen gevraagd kan worden.
 • Wij willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus wij willen dat afval gescheiden wordt opgehaald. De gemeente stimuleert en beloont initiatieven van inwoners en verenigingen.
 • Meer inzetten en versnellen van het omvormen van bovengrondse naar ondergrondse containers.
 • Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.
 • Wij willen dat de gemeente blijft samenwerken met waterschappen om oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort daarbij.
 • Zorg voor realistisch en efficiënt beleid voor klimaatadaptatie.

1.3 Tholen waar je kunt genieten van de natuur

Wij houden allemaal van de natuur. Wij genieten van onze dijken, het water en het landschap. Wij willen dat deze natuur toegankelijk is voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Samenwerking in de regio geeft mogelijkheden zowel met de Brabantse wal als met de Zeeuwse eilanden. Ook willen wij meer mensen aan het werk door activiteiten aan te bieden.

 • Wij willen met de natuur en recreatie van Tholen de toeristische activiteiten promoten. Uitbreiden van campings/ parken voor specifieke doelgroepen kan een goed initiatief zijn voor het eiland Tholen.
 • Wij willen uitbreiding van “dorpsbossen” met ruimte voor natuurplekken, bewegen, spelen in combinatie met parkeren.
 • Wij willen graag meer toeristische bedrijven faciliteren zoals bv “waterrijk Oesterdam” Samenwerking met en vanuit de lokale middenstand juichen we toe.
 • Wij willen lokale ondernemers die initiatieven nemen om de recreatie te bevorderen extra belonen door bijvoorbeeld het aanpassen van de infrastructuur.
 • Wij willen graag uitbreiding van het buitendijks fietspad op het eiland Tholen en St. Philipsland.

1.4 Tholen waar vervoer van A naar B vlot gaat.

Veel van onze inwoners zijn voor school en werk afhankelijk van vervoer. De zorg voor een goede bereikbaarheid is dan ook een speerpunt voor onze gemeente. De komende jaren wordt het alleen maar drukker in het verkeer. Het gedrag van de verkeersdeelnemers spelen hierbij een belangrijke rol. Voorlichting en educatie is van groot belang. Gerichte campagnes vanuit de gemeente moet het gedrag positief beïnvloeden wat ons betreft.

 • De auto is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Wij willen voor alle kernen een verkeerscirculatieplan, waarin de veiligheid en de doorstroming worden geborgd.
 • De kosten van openbaar vervoer zijn hoog. Het openbaar vervoer zal een andere wending krijgen en wordt de vraag om flexibel elektrisch deelvervoer groter Wij zien dan ook graag vervoer op afroep bv Thover. Met maatwerk voor kleinere kernen. Leerlingenvervoer met schoolbussen waarvoor scholen medeverantwoordelijk zijn.
 • Het realiseren van BuurtHubs in de vorm van kernfunctie in combi met postpakketdienst, oplaadpunt en winkel. Het aansluiten op een goed spoornetwerk met Rotterdam en Antwerpen kan een economische impuls geven voor Tholen.
 • Ook het (woon-werk -school) fietsverkeer zal toenemen en zal er moeten worden geïnvesteerd in goede en veilige (snel)fietspaden en elektrisch oplaadpunten.
 • Ontwikkelen van “snel fietspaden” om woon-werk verkeer met e-bike te stimuleren, gescheiden van recreatief fietsen.
 • Wij willen de inwoners betrekken bij de verkeersveiligheid, waardoor een reductie ontstaat van verkeersborden en -palen. Ook de verkeersoverlast en parkeerproblematiek willen we hierbij aanpakken. (Verloedering van het straatbeeld tegen gaan).
 • Wij willen goede alternatieven om belemmeringen van de verkeersdoorstroming te verbeteren, zoals bij onderhoud van bruggen, incidenten en ontsluiting van bedrijfsterreinen. Een voorbeeld hierbij is de rondweg rond Oud-Vossemeer en aansluiting met “Welgelegen”.

1.5 Tholen met aandacht voor slimme en duurzame oplossingen.

Tholen moet verduurzamen. Huizen gaan van het gas af, zonneparken en windmolen verschijnen in ons landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare stad. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen.

 • De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het aantoonbaar effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen wij onze producten en diensten duurzaam en circulair in.
 • Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Tholen in 2050. Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie.
 • Wij maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken wij naar de beste oplossing. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen.
 • Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen wij ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden wij voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.
 • Wij maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken. Zo stimuleren wij duurzame energie.

2. Tholen met een bloeiende lokale economie

2.1 Tholen waar ondernemers volop ruimte krijgen

We willen graag voldoende inkomen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De huidige bedrijven zijn een belangrijke banenmotor en zijn onderdeel van onze gemeenschap.

 • Wij stimuleren dat bedrijven zich op Tholen vestigen, zodat werk en wonen bij elkaar worden gebracht. Op deze manier kunnen jongeren behouden blijven voor onze gemeente en kunnen werk ervaring- en stageplaatsen worden gecreëerd.
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert en promoot.
 • Wij hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Initiatieven zoals “Buurten bij de Boer”, veiling van streekproducten en bloemen aan de akkerranden zijn hier goede voorbeelden van.
 • Wij stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”. Voorbeeld bloemen randen van de akkers.
 • Wel zien wij mogelijkheden om Agrariërs in deeltijd dienst van bv. Staatsbosbeheer de natuur anders in te helpen richten.
 • Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag.
 • Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. [Dus bijvoorbeeld geen (aparte) ventvergunning, uitritvergunning, objectvergunning of reclamevergunning meer.]

2.2 Tholen waar mensen volop de ruimte krijgen

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

 • In de meeste kernen is een bloeiend verenigingsleven aanwezig. De gemeente zorgt voor een binding met deze verenigingen met de diverse activiteiten op de betreffende dorpskern en binnen de gemeente. Hiermee wordt de al aanwezige structuur beter gebruikt om de leefbaarheid te versterken.
 • Het behoud van aanwezige voorzieningen is voor een groot gedeelte afhankelijk van de inzet van vrijwilligers in betreffende kern. Het wordt steeds moeilijker om hiervoor geschikte mensen te vinden. Onderzoek naar een omniumvereniging in deze kernen is een mogelijkheid om voorzieningen, zoals dorpshuizen, sportaccommodaties te behouden.
 • Initiatieven om ouderen te leren bewegen of om te gaan met digitale ontwikkelingen kunnen in samenwerking met aanwezige verenigingen worden georganiseerd. Een goed voorbeeld vinden we de workshops en voorlichting aan ouderen met hulp van professionals.
 • Uitvoeren van de Omgevingsvisie: Kosten beheersen en vooral inzetten op inzet van de ondernemer en de burger zelf. De overheid zal meer een faciliterende rol aannemen waarbij de ondernemer en burger mee participeert.

2.3 Tholen waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen.

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.

 • Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.
 • Continueren van de Energietransitie. Hierbij aandacht voor de zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven door ondersteunen van dorp/of wijk initiatieven.
 • Opgaven maar ook kansen voor ondernemers die een grote bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie in de vorm van wind en Zon. Naast elektriciteit ook blijven anticiperen op innovaties van andere energiebronnen. Realiseren van zelfvoorzienende bedrijventerreinen en woonwijken. (Nadruk zon op dak i.p.v. rendabele landbouwgrond.
 • Recycling van afvalstoffen en opslag van energie is belangrijk. Innovatieve ideeën willen wij van harte ondersteunen.

3. Tholen waar iedereen meedoet

3.1 Tholen waar je met plezier naar je werk gaat

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

 • Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan regionale/ Lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
 • Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen. Deze initiatieven willen we belonen.
 • We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.
 • Wij willen aandacht voor talent volle jongeren zowel voor werkgelegenheid als voor hun woonomgeving. Kwaliteit zien wij als een belangrijke ontwikkeling voor zowel bedrijven als voor het behoud van hoger opgeleide jongeren.
 • Het armoedebeleid is gebaat bij vroeg signalering.
 • Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd boven op de boete die wordt opgelegd.
 • Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten.
 • Tegenprestatie voor langdurig uitkeringsgerechtigden door ondersteuning bij verenigingen en stichtingen

3.2 Tholen waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan.

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.

 • Bij onderwijs gaat kwaliteit boven kwantiteit. Wij steunen initiatieven om huisvesting zo efficiënt mogelijk te gebruiken, waarbij de eigen identiteit behouden blijft.
 • Wij willen dat kinderen in een vroeg stadium zelfredzaam worden. Voorlichting begeleiding van ouders en kinderen zien wij als een preventieve maatregel in de aanpak van de jeugdzorg.
 • De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets (belonen) of auto (ontmoedigen) af te zetten bij school. Bij herinrichting, nieuwbouw en renovaties van schoolgebouwen moet de infrastructuur hierop aangepast worden met voldoende parkeergelegenheid. Stimuleren van voet en fietsverkeer.
 • Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later. Wij willen het bedrijfsleven stimuleren om praktijklokalen voor leerlingen mogelijk te maken.
 • School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt.

3.3 Tholen waar iedereen goede zorg krijgt, dichtbij huis.

Iedereen verdient goede zorg. Voorkomen van zorg is de beste zorg, Als je gezondheid je echter in de steek laat, helpen we elkaar. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. Toename ouderen met 40% de komende 10 jaar waardoor kosten voor WMO ook zullen toenemen. Het is van groot belang dat we ouderen aandacht geven, zodat zij vitaal en energiek blijven. Hierdoor kunnen ze langer actief aan de maatschappij blijven deelnemen.
In een vroeg stadium willen we beschikbare middelen volledig inzetten om onze inwoners die zorg te bieden die noodzakelijk is.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.

 • De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.
 • Kwaliteit van leven: Belangrijk is dat de overheid randvoorwaarden creëert om de samenleving goed te laten functioneren. Van Jong tot oud. Initiatieven en innovaties van burgers te belonen en te faciliteren.
 • Kosten beheersen en vooral inzetten op inzet van de burgers zelf. (Voorbeeld: “Anna Zorgt”)
 • Wij willen dat de gemeente de vinger aan de pols t.a. v de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De gezondheidszorg maakt grote stappen. Ontwikkelingen op technisch vlak zijn groot. Hierbij zal de samenleving op toegerust moeten worden. Voorbeelden:
  o Elektronische afspraken en gegevensuitwisseling.
  o Gevolgen voor onvoldoende huisartsen?
  o Digitalisering. (Kennis, kunde, voorlichting, eenzaamheid?
  o Electrische fietsen. (Aanpassen infrastructuur) etc.
 • Wij zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. Wij willen dat de gemeente mantelzorgers bij staat om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.
 • Kosten WMO en jeugdzorg zullen de komende jaren nog stijgen. Enerzijds omdat de gemiddelde leeftijd van de burgers toeneemt, anderzijds door inhuren kennis en kunde. Het zoeken naar ‘best practise’ voor onze burgers is belangrijk. We moeten vindingrijker worden om de zelfredzaamheid van de burgers te bevorderen.
 • Wij vinden het eerlijk dat je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage.
 • Wij vinden dat de rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente volledig aangewend worden voor de WMO- en Jeugdzorg taken. Geen cent meer of minder.
 • Wij willen dat de zorgdiensten scherp ingekocht worden.
 • Voorlichting en preventie zijn de speerpunten als het gaat om zorg.
 • Wij vragen aandacht voor de veranderingen in de jeugdzorg, de complexiteit is groot en de signalering bij verschillende leeftijdscategorieën vragen om meer aandacht. Wij willen dat verantwoordelijkheden bij de ouders blijft. Wij willen dat er voor ondersteuning voldoende kennis en vaardigheden zijn om de problematiek aan te pakken. Wij stimuleren projecten om de jeugdzorg te verbeteren.
 • Wij willen ook aandacht voor 18+. De overgang van jeugdzorg naar regulier zorg moet beter. Wij willen dat vanuit de gemeente ‘tools beschikbaar zijn voor ouders, verenigingen etc. om preventief te kunnen handelen bij herkenning en begeleiding van onze jeugd.

3.4 Tholen waar ruimte is voor sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten van jong tot oud. Vooral voor kinderen moeten hier goede voorzieningen voor zijn.

 • Wij willen graag een fonds om bijvoorbeeld 3 sportevenementen te promoten voor Tholen. Voorbeelden zijn de halve marathon van Tholen; Keetie van Oosten fietstocht; Thoolse mijl (zwemmen) en de zevendorpentocht.
 • Wij willen dat Tholen werk blijft maken maakt als JOGG-gemeente. (Jongeren Op Gezond Gewicht)
 • Wij willen dat sport en bewegen meer gekoppeld wordt aan het sociaal domein. Voorbeeld: Initiatieven voor een vitale kern stimuleren.
 • Wij willen graag dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches.
 • Sport en bewegen wordt steeds belangrijker voor zowel jong als oud. Enerzijds is het goed om initiatieven van verenigingen te blijven ondersteunen. Anderzijds moeten nieuwe initiatieven worden ondernomen op gemeentelijk niveau i.p.v. per kern, zodat kosten, baten en schaalgrootte in evenwicht blijven.
 • Wandelen is één van de gezondste manieren om zonder blessures en hoge kosten vitaal te blijven. Wandelroutes met voldoende rust plaatsen en panorama op onze Thoolse gemeente juichen we dan ook toe.
 • Wij blijven aandacht vragen voor bewegen van ouderen. Wij willen dan onze ouderen vitaal en energiek blijven. Ouderen boven 70+ zijn vaak kwetsbaar. Wij willen dat initiatieven gecontinueerd worden en ondersteunen nieuwe initiatieven.

3.5 Tholen waar aandacht is voor kunst en cultuur

Cultuur in de gemeente Tholen is van iedereen. Voor ons zijn daarin het cultureel erfgoed en erfgoedbehoud, monumenten klein- en groot en cultuuronderwijs, braderieën, monumentendagen, molendagen, Tholen650, herdenkingen, Thools archief en musea en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting zeer belangrijk. Verder dient ons cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk te zijn.
Culturele voorzieningen zijn onderdeel van onze maatschappij. Wij ondersteunen de initiatieven van culturele verenigingen om deze te realiseren Aan de leden (van clubs, verenigingen, werkgroepen, stichtingen als individueel) dient wel een redelijke bijdrage of contributie of vrijwilligerswerk te worden gevraagd.
De doelstellingen van het “cultuurplein” Tholen steunen wij van harte.

 • Wij willen dat cultuur meer gekoppeld wordt aan sociaal domein. Voorbeeld integratie van muziek en studie.
 • Wij willen dat de huidige voorzieningen in stand blijven voor zowel muziek als bibliotheek met de inzet van onze inwoners.
 • Instituten zoals Zeeuwse bibliotheek en Muziekschool Zeeland moeten weer dichter bij de gebruikers worden gebracht, waardoor kosten beheersbaar blijven.

3.6 Tholen waar nieuwkomers zich aanpassen zodat ze zich thuis voelen.

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als hun veiligheid niet meer in gevaar is, dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.

 • Zolang nieuwkomers in de gemeente Tholen zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.
 • Wij willen dat statushouders binnen de wettelijke verplichtingen in onze gemeente worden opgevangen, verdeeld over de kernen.
 • Wij willen dat statushouders geen voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

4. Tholen waar je je veilig voelt.

4.1 …Waar je je veilig voelt

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.

 • Wij willen dat de hulpdiensten Politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. Het huidige niveau van responstijden dient gewaarborgd te blijven. We willen dat er binnen de gemeente Tholen geen ambulance- en brandweerposten gesloten worden.
 • Voor wat betreft verkeersveiligheid dient er meer gestuurd te worden op ongewenst gedrag zoals bellen en appen tijdens het rijden, onvoldoende zichtbaar zijn en geringe kennis van verkeersregels i.p.v. de straten vol leggen met drempels.
 • Wij willen graag dat iedereen een bijdrage levert aan de veiligheid in de buurt. Wij steunen initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.
 • Wij doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid bij het melden van onveilige situaties. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de wijkagent ter plaatse is gewenst.
 • Wij willen dat de politie overlast en drugdealers aanpakt. De burgemeester gebruikt de bevoegdheden om eventuele (drugs) panden te sluiten.
 • Veiligheid versus vrijheid. Door de COVID -19 uitbraak zijn we ons bewuster geworden van onze vrijheid. Beperkingen opleggen om onze veiligheid te waarborgen is belangrijk. Denk bv aan een vaccinatiepaspoort.
 • Wij willen geen verdere vrijheidsbeperkte maatregelen zolang anderen niet in gevaar worden gebracht. Denk hierbij aan vuurwerk en softdrugs. Hoever gaan we hierin?
 • Inzetten van flexibel cameratoezicht om drugsverkoop te voorkomen indien mogelijk.

4.2 Tholen waar onveilige situaties worden bestreden.

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Als incidenten binnen onze gemeente escaleren vinden wij het de taak van de gemeente en politie om de de-escaleren.

 • Wij willen duidelijke herkenbaarheid van de wijkagenten, die de kernen goed kennen. Het aanspreken van mensen die overlast veroorzaken vinden wij belangrijker dan het handhaven door de BOA. Het bestrijden van de kleine criminaliteit is een zaak voor ons allemaal. Het geven van boetes is eerder een brevet van onvermogen binnen de gemeente Tholen.
 • Verder inzetten op ondermijning overheid, voorkomen van drugsdumpingen en de opkomst van jeugdcriminaliteit door tijdige preventiemaatregelen uit te voeren.
 • Vandalisme en raddraaiers worden opgespoord. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.
 • Wij willen drankmisbruik bestrijden. Zowel jongeren onder 18 als overmatig drankgebruik willen we tegengaan, door goede voorlichting en maatwerk.
 • Wij willen dat de Veiligheidsregio betaalbaar blijft. Samenwerking met andere regio’s sluiten we niet uit. Deskundigheid moet aantoonbaar zijn.
 • Voor wat betreft verkeersveiligheid dient er meer gestuurd worden op ongewenst gedrag zoals bellen en appen tijdens het rijden, onvoldoende zichtbaar zijn en geringe kennis van verkeersregels i.p.v. de straten vol leggen met drempels.

5. Tholen waar de gemeente er voor ons is

5.1 Tholen waar de gemeente dienstbaar en modern is

Door de Covid-19 pandemie is beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten nog belangijker geworden. Digitalisering heeft voor ons een nog hogere prioriteit. Het college heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Dynamisch en ondernemend in deze tijd zorgt voor beweging. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen wij onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

 • Wij willen dat de digitale mogelijkheden, zoals aanvraag vergunningen, aanvraag WMO-zorg, meldingen uit de samenleving, etc. meer in gebruik raken. Aanwezige knelpunten dienen te worden aangepakt.
 • Wij vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. E-mails worden beantwoord en de burger dient tevreden te zijn over de serviceverlening. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
 • Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
 • Wij willen dat de gemeente zich blijft inspannen voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.
 • Om ervoor te zorgen dat de digitale infrastructuur van de gemeente bereikbaar blijft moet er een noodprocedure klaarliggen in het geval van storing, uitval, een cyberaanval o.i.d. Hiermee worden de digitale processen veiliggesteld en zorgen wij voor continuïteit.
 • Data-analyses dienen betrouwbaar uitgevoerd te worden.
 • Wij willen dat de gemeente helder en begrijpelijk communiceert.

5.2 Tholen waar de gemeentelijke overheid je niet in de weg zit.

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Door de corona crisis is het digitaliseren in een stroomversnelling gekomen. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.

 • De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.
 • Wij willen een proactieve houding m.b.t. Informatievoorziening en communicatie vanuit de gemeente naar inwoners toe.
 • Wij steunen de visie van de gemeente Tholen om een zelfstandige gemeente te blijven, maar met een regionale opstelling.
 • Resultaten van beleid dienen via data-analyses gemeten en bijgestuurd te worden.
 • Wij willen met de komst van de omgevingswet goede voorlichting en dat er uitvoering gegeven wordt aan minder regels en eenvoudiger ruimtelijke plannen.

5.3 Tholen waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat.

Wij zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. Wij willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

 • Wij willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
 • We willen bij de 30% goedkoopste gemeenten blijven zitten, wat betreft gemeentelijke belastingen.
 • Wij vinden de toeristenbelasting gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken. D.w.z. dat de inkomsten geoormerkt worden aan de toeristische activiteiten.
 • Een wens van ons is dat de hondenbelasting wordt geschrapt. We willen echter geen hondenpoep meer op straat. De eigen verantwoordelijkheid van de burger kan ervoor zorgen dat deze wens in de toekomst wordt gerealiseerd. Met het creëren van honden uitlaatplaatsen kan de overlast verder beperkt worden. Dieren horen geen overlast voor anderen te zijn.
 • Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
 • Economische gevolgen van Corona tijdig in beeld brengen en daarop een realistisch plan en maatregelen opstellen. Vooral na corona tijdperk.

Speerpunten

Verkiezingsprogramma VVD Gr 2022 op een rijtje.

Speerpunt 1: Algemeen:

De kernen in de gemeente Tholen aantrekkelijk houden voor inwoners, bedrijven en onze gasten om te wonen, te werken en te recreëren.

Speerpunt 2: Wonen:

Bouwen, bouwen, bouwen op een duurzame wijze en betaalbaar voor onze inwoners. Hierbij willen wij rekening houden met de vraag van inwoners in alle kernen.

Speerpunt 3: Verkeersveiligheid:

Aandacht voor de veiligheid en doorstroming in het Thoolse verkeer vraagt om een gedreven aanpak. Concreet denken we hierbij aan de rondweg bij Oud-Vossemeer en aandacht voor fietspaden i.v.m. toename e/bikes om stijging van het aantal verkeersongevallen te voorkomen.

Speerpunt 4: Ondernemers en onze economie:

Ondernemers zijn de pilaren voor onze economie. Wij verwachten van onze ondernemers en stimuleren ze dat zij voortdurend innoveren en zo een bijdrage blijven leveren voor het bieden van werk en samenleving.

Speerpunt 5: Duurzame oplossingen:

Wij willen aandacht voor innovatieve oplossingen m.b.t. energievoorzieningen, zowel voor vervoer als voor wonen en bedrijven. Denk hierbij aan laadpalen, isolatie van woningen zonder ingewikkelde procedures. (KISS)

Speerpunt 6: Waardevolle samenleving.

Wij willen dat iedereen mee participeert in onze samenleving door te werken of het verrichten van vrijwilligers werk. Kinderen moeten kind kunnen zijn zonder ze te pamperen.

Speerpunt 7: Onderwijs:

Wij willen kwalitatief goed onderwijs door samen op te trekken met verantwoordelijke schoolbesturen. Daarbij zien wij de schoolgebouwen als sociale ontmoetingsplaats voor de samenleving.

Speerpunt 8: Verantwoorde Zorg:

Wij vragen vooral aandacht voor preventieve maatregelen om de kosten beheersbaar te houden. Noodzakelijke zorg willen wij faciliteren.
Wij willen dat onze inwoners zelfredzaam zijn en zo lang mogelijk zelf de regie houden van jong tot oud.

Speerpunt 9: Sporten en bewegen:

Stimuleren van sporten en bewegen zien wij als een preventieve maatregel om gezond oud te worden. Wij willen dat de gemeente de eventuele ‘vraag’ zo mogelijk faciliteert.

Speerpunt 10: Digitalisering als hulpmiddel bij vooruitgang.

Door de coronacrisis zien we steeds meer mogelijkheden voor digitalisering van alle bedrijfsprocessen, zorgprocessen etc. Ondanks dat we deze ontwikkelingen toejuichen, vragen we ook aandacht voor inwoners die moeite hebben met deze vooruitgang. Voorlichting, opleiding etc. dient ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Deze digitale processen zijn kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Wij willen voortdurend aandacht hiervoor en een noodplan om de continuïteit te waarborgen